شما همراه زاده شده ايد و تا ابد همراه خواهيد بود
هنکامي که بال هاي سفيد مرگ روز هاتان را پريشان مي کنند همراه خواهيد بود
آري، شما در خاطر خاموش خداوند نيز همراه خواهيد بود
اما در همراهي خود حد فاصل را نگاه داريد ، و بگذاريد بادهاي آسمان در ميان شما به رقص در آيند
به يکديگر مهر بورزيد ، اما از مهر بند مسازيد
بگذاريد که مهر درياي مواجي باشد در ميان دو ساحل روح هاي شما
جام يکديگر را پر کنيد ، اما از يک جام منوشيد
از نان خود به يکديگر بدهيد، اما از يک گرده نان مخوريد
با هم بخوانيد و برقصيد و شادي کنيد ولي يکديگر را تنها بگذاريد ، همان گونه که تارهاي ساز تنها هستند ، با آنکه از يک نغمه در مي آيند
دل خود را به يکديگر بدهيد اما نه براي نگه داري
زيرا که تنها دست زندگي مي تواند دل هاي تان را نگه دارد
در کنار يکديگر بايستيد اما نه تنگاتنگ : زيرا که ستون هاي معبد دور از هم ايستاده اند، و درخت بلوط و درخت سرو در سايه يکديگر نمي بالند

/ 0 نظر / 9 بازدید