سلام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

امتحان جمعه رو خيلي خوب دادم.يعني اگر 20 نشم 19 مي شم.خيلي از اين موضوع خوشحالم چون اگه حتي رياضي رو هم بيفتم مشروط نمي شمJ

ممنون از دعائي كه برام كردي .احتمالا اثر كرد.

ديروز كه جوابتو مي خوندم خيلي خوشم اوومد.شنگول بودي..همون ازاده بودي كه ميشناختم و خيلي دوستش دارم...تو فقط اوون روز نبود كه مهربون بودي بلكه تو هميشه مهربون بودي .....ازاده همش ميگي شما پسرا اينجوري شما پسرا اوون جوري....؟مگه نمي دوني من حسودم ؟چرا منو با بقيه پسرا مقايسه مي كني؟مگه كدووم پسر ديگه به تو اين جوري حرف مي زنه؟

ديروز جات خالي بعد از امتحان رفتيم  تو اين پارك جنگلي نزديك اينجا....چند بار مي خواستم بهت sms بدم ولي گفتم بذار اول بيام خونه ببينم نظر چي دادي بعد....البته زياد طول نكشيد گوشيم افتاد تو درياچه(نمي دونم شايد هم مرداب بود)...تا نصفه شب داشتم خشكش مي كردم...الان صدا اهنگش داغون در مي اد....فكر كنم يه گوشي افتادم....ولي فداي سرتJ

ميخوام از اين به بعد اگه بشه اخر نوشتم يه ذره از اهنگي كه دارم اوون لحظه گوش ميدمو بنويسم ... نمي دونم دوست داري يا نه؟ولي شايد يه ذره بيشتر احساس نزديكي بهم كني .....

من بي دل به چه جرمي از تو هي شكنجه ميشم

من كه با تموم زجرت خاكتم مثل هميشم

زير ضربه ضربه تو بي سپر ترينم از عشق

بسه نازنين روا نيست بزني تيشه به ريشم

دير اوومدي اي رفته .طعمت از دهن افتاد

دل دلزده شد از تو .اهنگ تو رفت از ياد

 دير اوومدي اي رفته تصوير تو ليلي نيست

زجه تو رو شنيدن تلخ اما به تو ميلي نيست

پر گريه به يادت هست؟گفتم كه نفس بردي

رقصان مثل پر در باد رفتي و غزل افسردي

پر گريه كجا بودي؟وقتي كه دلم مي سوخت

وقتي كه يه اقيانوس هر اشكو به اشكي دوخت

ازاده جونم تو قصد نداري اينجا بنويسي؟تو هم ميتوني به پسرت كمك كني ها.البته با اين كارت 2 تا كار انجام ميدي.هم به پسرت كمك ميكني هم به پدرسرتJ

مواظب خودت باش ...درستم خوب بخون....منم فراموش نكن

 

/ 1 نظر / 8 بازدید