نخستين نگاه

نخستين نگاهی؛ که ما را به هم دوخت!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نخستين سلامی؛ که در جان ما شعله افروخت؛

نخستين کلامی؛ که دلهای ما را

                            به بوی خوش آشنايی سپرد و؛

                                                   به مهمانی عشق برد؛

پر از مهر بودی

پر از نور بودم

همه شوق بودی

همه شور بودم

چه خوش لحظه هايی که؛ دزدانه؛ از هم

                               نگاهی ربوديم و رازی نهفتيم!

چه خوش لحظه هايی که « می خواهمت » را

                               به شرم و خموشی نگفتيم و گفتيم!

دو آوای تنهای سرگشته بوديم؛

رها در گذرگاه هستی؛

به سوی هم از دورها پر گشوديم.

چه خوش لحظه هايی که هم را شنيديم؛

                 چه خوش لحظه هايی که در هم وزيديم؛

                                  چه خوش لحظه هايی که در پرده عشق؛

                                                 چو يک نغمه ی شاد؛ با هم شکفتيم!......... 

/ 0 نظر / 3 بازدید