اشک

پسركي از مادرش پرسيد : مادر چرا گريه مي كني؟

 مادر  فرزندش را در آغوش گرفت و گفت : نمي دانم عزيزم ، نمي دانم!!!

پسرك نزد پدرش رفت و گفت : بابا ، چرا مامان هميشه گريه مي كند؟

او چه مي خواهد؟ پدرش تنها دليلي كه به ذهنش مي رسيد ، اين بود :

همه ي زنها گريه مي كنند ، بي هيچ دليلي!!!

پسرك متعجب شد ولي هنوز از اينكه زنها خيلي راحت به گريه مي افتند، متعجب بود.

يكبار در خواب ديد كه دارد با خدا صحبت مي كند ، از خدا پرسيد:

خدايا چرا زنها اين همه گريه مي كنند:

خدا جواب داد : من زن را به شكل ويژه اي آفريده ام .

به شانه هاي او قدرتي دادهام تا بتواند سنگيني زمين را تحمل كند ،

به بدنش قدرتي دادهام تا بتواند درد زايمان را تحمل كند ،

 به دستانش قدرتي دادهام كه حتي اگر تمام كسانش دست از كار بكشند ،

او به كار ادامه دهد .به او احساسي داده ام تا با تمام وجود به فرزندانش

عشق بورزد ، حتي اگر او را هزاران بار اذيت كنند،

به او قلبي داده ام  تا همسرش را دوست بدارد ، از خطاهاي او بگذرد و

همواره در كنار او باشد و به او اشكي داده ام

تا هرهنگام كه خواست ، فرو بريزد . اين اشك را منحصرا براي او خلق كرده ام

 تا هرگاه نياز داشت ،بتواند از آن استفاده كند.

زيبايي يك زن در لباسش ، مو ها ، يا اندامش نيست .

 زيبايي زن را بايد در چشمانش جست و جو كرد ،

                        زيرا تنها راه ورود به قلبش آْنجاست .

/ 2 نظر / 8 بازدید
mohamad

kheily ghashang bood

niayesh

salam azadeh in ke bara mamaneh ke gereye mikooneh kheyli ghashang bood enghad gereyam gereft